Фондация „Глобални библиотеки – България” е учредена през 2013 г. като неправителствена организация в обществена полза. Тя е  приемник на целите и рeзултатите на Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”*, изпълнявана в България в периода 2009 – 2013 г., след предоставено финансиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ – САЩ.

Във Фондацията участват Министерство на културата, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национален дарителски фонд „13 века България”, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация и Съюзът на народните читалища.

Мисията на Фондация „Глобални Библиотеки – България” е да подпомага приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да повишава качеството им на живот и да насърчава гражданското участие.

Фондация „Глобални библиотеки – България” работи с мрежа от над 1000 обществени библиотеки /регионални, общински и читалищни/, покриващи 260 общини в страната, които в много случаи са единственото място за достъп до информационни ресурси и услуги  за населението.  Фондация  има подписани партньорски споразумения с библиотеките от мрежата за съвместна дейност с цел:

  • Създаване условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни услуги за гражданите
  • Насърчаване информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие, местното и общностно развитие;
  • Подпомагане социалната интеграция на групите в неравностойно положени чрез подобряване на достъпа до информация.

Предизвикателствата на 21 век са във всички сфери – политическа, икономика, култура и образование, социални отношения. Сега говорим за промяна на икономическите модели и  нова икономика, в която знанието и творчеството са водачите на производителността и икономическия растеж, а информацията, технологиите и обучението са в центъра на икономическата производителност и просперитет.

Като идентифицира съвременните тенденции на развитие на обществените библиотеки, Фондацията подпомага библиотеките да продължават да бъдат иновативни и адаптивни към новите изисквания и да увеличават своето социално въздействие, като търси различни възможности за финансиране и кандидатства по  национални и международни проекти. 

Фондация „Глобални библиотеки – България” е член на европейската мрежа All Digital и Българската платформа за международно развитие /БПМР/.